Bank Spółdzielczy w Lubrańcu


Rachunek bankowy, bankowe narzędzie księgowe. Prowadzony jest przez Bank do rejestracji obrotów (wpłat, udzielanych kredytów, rozliczeń bezgotówkowych, wypłat) i stanów wkładów pieniężnych wniesionych do Banku przez klientów.

Otwarcie rachunku bankowego następuje na podstawie umowy pomiędzy jego posiadaczem a Bankiem, której treść jest sporządzana zgodnie z prawem bankowym oraz kodeksem cywilnym.

Posiadacz rachunku bankowego może swobodnie dysponować znajdującymi się na nim środkami pieniężnymi, a ewentualne ograniczenia w dysponowaniu rachunkiem mogą wynikać ze szczegółowej treści umowy zawartej z bankiem lub z mocy prawa (np. decyzji sądów). O zmianach na rachunku bankowym klienta, dokonywanych w wyniku wydawanych przez niego dyspozycji, bank informuje go za pomocą wyciągu z rachunku bankowego.

Bank zobowiązany jest do zachowania tajemnicy bankowej.

Rodzaje rachunków:

  • rachunek bieżący - służy do przeprowadzania rozliczeń, tj. otrzymywania należności i regulowania zobowiązań,
  • rachunek a'vista  - służy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych przez posiadacza rachunku,
  • Podstawowy rachunek płatniczy - służy do przeprowadzania rozliczeń dla Klientów, którzy nie posiadają rachunku płatniczego w walucie polskiej.