Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

Firmy i Instytucje  | Rachunki   |  Kredyty  |  Karty

LOKATY

Rachunki lokat
Firmy i instytucje mogą lokować nadwyżki środków finansowych na rachunkach lokat w naszym Banku, są one dopasowane do indywidualnych preferencji i możliwości każdego Klienta.
Rachunek lokaty służy posiadaczowi do gromadzenia środków pieniężnych, minimalna kwota środków deponowana na tym rachunku wynosi 500 złotych. Bank Spółdzielczy w Lubrańcu otwiera i prowadzi rachunki lokat w złotych polskich. Lokaty oprocentowane są według zmiennej lub stałej stopy procentowej. Niezadysponowanie środkami pieniężnymi przez posiadacza po upływie okresu umownego powoduje odnowienie lokaty, bez konieczności złożenia przez posiadacza rachunku dodatkowej dyspozycji, na kolejny okres umowny równy dotychczasowemu, według aktualnej stopy procentowej obowiązującej w Banku w dniu odnowienia.
W naszym Banku prowadzone są rachunki lokat od 1 miesiąca do 36 miesięcy.
 
Korzyści :

 • Zdeponowane środki mają gwarancje BFG,
 • Możliwość przedłużenia lokaty na następny okres bez utraty wygenerowanych odsetek,
 • Szeroki wybór terminu lokowania środków,
 • Niewielka minimalna kwota wkładu,
 • Automatyczne odnawianie lokaty na kolejny okres bez konieczności wizyty w Banku.


Rachunki lokat promocyjnych

Do otwarcia rachunku lokaty promocyjnej wymagane jest zdeponowanie środków pieniężnych w wysokości nie niższej, niż kwota minimalna lokaty promocyjnej określona w warunkach promocji.


Lokata promocyjna nie odnawia się automatycznie po upływie okresu umownego, na jaki ją zawarto. Zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku, po upływie okresu umownego, środki zgromadzone na rachunku lokaty promocyjnej wraz z należnymi odsetkami są przez Bank przeksięgowane na inny rachunek posiadacza prowadzony w Banku albo wypłacane w placówce  posiadaczowi lub pełnomocnikowi.

 
W naszym Banku prowadzone są rachunki lokat promocyjnych na okres :
 • 3 miesięczny,
 • 6 miesięczny.
Korzyści :

 • Przy odrobinie szczęścia oprócz zysku możesz wygrać wymarzony samochód bądź inne nagrody,
 • Zdeponowane środki mają gwarancje BFG,
 • Brak opłat za prowadzenie rachunku,
 • Bezpłatne ustanowienie pełnomocnika.