Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

HISTORIA BANKU


Bank Spółdzielczy w Lubrańcu działa od 24 marca 1950 roku, kiedy to w obecności 32 osób odbyło się zgromadzenie założycielskie Spółdzielni  pod nazwą „ Gminna Kasa Spółdzielcza w Lubrańcu”. Placówka na początku zatrudniła pięciu pracowników etatowych i zajmowała dwa pomieszczenia na parterze budynku przy Placu 1-go Maja w Lubrańcu.

GKS podlegała pod resort Ministra Finansów. Centralą organizacyjną, finansową i rewizyjną w owym czasie był dla niej Bank Rolny. Opiekę nad pracą organów samorządowych sprawował Związek Samopomocy Chłopskiej.

W kolejnych latach swej działalności bank zmieniał trzykrotnie nazwę:
  • w 1959r. – na Kasę Spółdzielczą Oszczędnościowo-Pożyczkową,
  • w 1962r. – na Bank Ludowy Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa,
  • w 1970r. – na Bank Spółdzielczy w Lubrańcu, obowiązującą do dnia dzisiejszego.

W wyniku wprowadzonych zmian w podziale administracyjnym, z dniem 1 lipca 1976 roku nastąpiło połączenie Banków Spółdzielczych w Lubrańcu i Boniewie, co rozszerzyło teren działalności Banku. W Boniewie utworzony został punkt kasowy o rozszerzonym zakresie działalności, a z dniem 1 stycznia 1985 roku został przekształcony w Oddział Banku Spółdzielczego w Lubrańcu. Formalnie Bank działał na terenie dwóch gmin i swym zasięgiem, poza miastem, obejmował teren 43 sołectw.

Po wejściu w życie Ustawy z 24 czerwca 1994 roku „O restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ”, Bank został zrzeszony w Pomorsko-Kujawskim Banku Regionalnym SA w Bydgoszczy oraz wszedł w skład Zrzeszenia Krajowego Banków Spółdzielczych. Był także akcjonariuszem Gospodarczego Banku Wielkopolskiego SA w Poznaniu.

Przyjęta w sierpniu 1998 roku przez Komisję Nadzoru Bankowego Uchwała w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia banków spółdzielczych w kapitał założycielski spowodowała, że Rada Nadzorcza i Zarząd tutejszego Banku, jak również Banku Spółdzielczego w Chodczu i Izbicy Kujawskiej podjęły decyzję o połączeniu banków. Za datę fuzji wyznaczono dzień 1 stycznia 1999 roku. Uchwała w sprawie połączenia Banków została podjęta na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Lubrańcu w dniu 19 listopada 1998 roku.

Bank Spółdzielczy w Lubrańcu jest członkiem Spółdzielczej Grupy Bankowej, zrzeszenia, które obejmuje SGB-Bank S.A. w Poznaniu i 199 Banków Spółdzielczych. Od listopada 2015 roku Bank jest członkiem Spółdzielni - Spółdzielczy System Ochrony „SSO". System gwarantuje płynność i wypłacalność Banku. 

Podstawowym celem Banku Spółdzielczego w Lubrańcu jest prowadzenie obsługi bankowej klientów detalicznych, małych i średnich przedsiębiorstw, rolników oraz samorządów terytorialnych. Wykorzystując kilkudziesięcioletnie doświadczenie, Bank wychodzi naprzeciw rosnącym wymaganiom klientów poprzez oferowanie usług o jak najwyższej jakości nowych produktów bankowych.