Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

INFORMACJA O BFG


Depozyty Banku Spółdzielczego w Lubrańcu zrzeszonego w Spółdzielczej Grupie Bankowej   objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Wysokość gwarancji BFG:
 • jeśli kwota depozytów nie przekracza równowartości w złotych 100 000 euro – gwarantowana jest w całości,
 • w przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.
Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:
 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.
Jakie depozyty nie podlegają ochronie?
 • Skarbu Państwa,
 • instytucji finansowych, takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 • podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • kadry zarządzającej bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5% akcji banku)
Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
 • wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.

W jakim terminie BFG wypłaca środki gwarantowane?

Wypłaty dokonywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia przez uprawnioną instytucję z  wnioskiem o  ogłoszenie upadłości Szczegółowe informacje dotyczące procedury wypłaty środków dostępne są w Arkuszu informacyjnym dla deponentów oraz na stronie internetowej BFG.