Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

LOKATA Z NAGRODAMI "Lokata procentuje nagrodami"


  Warunki promocji Lokat z nagrodami:
  • Założenie Lokaty 6-cio miesięcznej lub 3-miesięcznej w okresie od 20 października do 19 grudnia 2014 roku.
  • Minimalna kwota Lokaty 500,00 zł (pięćset złotych).
  • W przypadku Lokaty 6-cio miesięcznej każde 500,00 zł to dwa udziaył w losowani, w przypadku Lokaty 3-miesięcznej każde pełne 500,00 zł to jeden udział w losowaniu.
  • Lokata nie zostanie zlikwidowana przed upływem terminu.
  • W loterii biorą udział Lokaty założone przez pełnolenie osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


Regulamin Loterii Promocyjnej

„Lokata SGB (jesień 2014)”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie „Lokata SGB (Jesień 2014)” (zwanej dalej też „Loterią”) jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000058205, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 220 754 700,00 zł (z czego wpłacono: 220 754 700,00 zł), NIP 777-00-05-362 (dalej „Organizator”).

2. Loteria organizowana jest na obszarze całego kraju, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu „Regulaminu loterii promocyjnej „Lokata SGB (Jesień 2014)” (zwanego dalej „Regulaminem”).

3. Loteria trwa od 20.10.2014 r. do 10.11.2015 r., z tym że okres promocji (sprzedaży) lokat, o których mowa w § 2 Regulaminu, trwa od 20.10.2014 r. do 19.12.2014 r.

4. Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań.

5. Banki spółdzielcze umożliwiają skorzystanie z Loterii tylko na terenie, na którym prowadzą swoją działalność, zgodnie ze swoim Statutem oraz przepisami Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (j.t. Dz. U. 2014, poz. 109).

 

§ 2

Promocją objęte są:

1) 6-miesięczne lokaty terminowe "SGB" oraz 6-miesięczne terminowe lokaty oszczędnościowe „SGB”;

2) 3-miesięczne lokaty terminowe "SGB" oraz 3-miesięczne terminowe lokaty oszczędnościowe „SGB”,

zwane dalej „Lokatami SGB”, założone w oddziałach Organizatora i banków spółdzielczych, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, lub założone przez internet (wyłącznie w bankach objętych Loterią, które świadczą taką usługę).

 

§ 3

1. Do udziału w Loterii dopuszczone są Lokaty SGB należące do:

1) grupy I: pełnoletnich osób fizycznych;

2) grupy II: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

2. Grupy Uczestników, którzy mogą wziąć udział w Loterii w danym banku spółdzielczym szczegółowo określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Z udziału w Loterii wyłączone są Lokaty SGB należące do pracowników Organizatora i banków spółdzielczych wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 4

W Loterii oraz w losowaniu biorą udział Lokaty SGB spełniające łącznie następujące warunki:

1) minimalna kwota Lokaty SGB wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100);

2) Lokata SGB została założona w okresie promocji, tj. od 20.10.2014 r. do 19.12.2014 r.;

3) Lokata SGB nie została zlikwidowana przed upływem:

a) 6 miesięcy od daty założenia 6-miesięcznej Lokaty SGB,

b) 3 miesięcy od daty założenia 3-miesięcznej Lokaty SGB;

4) w losowaniu nagród I i II stopnia biorą udział wyłącznie Lokaty SGB spełniające warunki określone w pkt 1-3 niniejszego paragrafu, należące do osób, które na dzień losowania nagród mają ukończone 18 lat.

 

§ 5

Udziały w losowaniu nagród I i II stopnia (zwane dalej „udziałami”) przyznawane są w następujący sposób:

1) w przypadku 6-miesięcznej Lokaty SGB: dwa udziały w losowaniu nagród I i II stopnia przypada na każde pełne 500 zł lokaty spełniającej warunki określone w § 4 pkt 1, 2, 3 a oraz 4 Regulaminu,

2) w przypadku 3-miesięcznej Lokaty SGB: jeden udział w losowaniu nagród I i II stopnia przypada na każde pełne 500 zł lokaty spełniającej warunki określone w § 4 pkt 1, 2, 3 b oraz 4 Regulaminu.

 

§ 6

1. W oddziałach Organizatora i banków spółdzielczych objętych Loterią znajdować się będą materiały reklamowe zawierające informacje o Loterii.

2. W celu przystąpienia do loterii osoba zakładająca Lokatę SGB jest zobowiązana potwierdzić na formularzu („Informacja o udziale w Loterii Promocyjnej „Lokata SGB (Jesień 2014)””), stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu lub poprzez formularz internetowy, że Regulamin został jej udostępniony, zapoznała się z jego treścią, akceptuje ją i zobowiązuje się do jej przestrzegania oraz wyraża zgodę na pobieranie i przetwarzanie danych w celach przeprowadzenia Loterii.

3. Osoba zakładająca Lokatę SGB jest informowana przez pracownika banku, iż po założeniu Lokaty SGB i złożeniu oświadczenia staje się uczestnikiem Loterii i bierze udział w losowaniu nagród.

4. W przypadku udostępnienia przez bank możliwości zakładania Lokat za pośrednictwem serwisu internetowego, klient zakładając Lokatę SGB potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej banku (www.sgb.pl) oraz wyraża zgodę na pobieranie i przetwarzanie jego danych w celu przeprowadzenia Loterii, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Loterii.

5. W przypadku, gdy osoba zakładająca Lokatę SGB nie wyraża zgody, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, zostanie wyłączona z udziału w Loterii.

6. Uczestnik może założyć Lokatę SGB za pośrednictwem serwisu internetowego w terminie od dnia 20.10.2014 r. od godz. 00:00 do dnia 18.12.2014 r. do godz. 23:59 oraz w dniu 19.12.2014 r. od godz. 00:00 do godziny, do której w tym dniu jest czynny bank, w którym zakładana jest Lokata SGB.

 

§ 7

1. Udziały zostaną zdematerializowane (nie zostaną wydrukowane), a losowanie nagród I i II stopnia odbędzie się za pomocą elektronicznego programu losującego.

2. Uczestnik może mieć dowolną liczbę udziałów w losowaniu.

3. Uczestnik może wygrać w Loterii łącznie jedną nagrodę II stopnia oraz jedną nagrodę I stopnia; spełnienie tego warunku zweryfikowane zostanie przez Wewnętrzną Komisję Nadzoru, o której mowa w § 12 ust. 1 Regulaminu, w trakcie losowania.

4. Jeśli okaże się, że dana osoba wygrała już nagrodę danego stopnia, to jej kolejne wylosowane zgłoszenie nie będzie uprawniało do nagrody tego samego stopnia, a losowanie zostanie powtórzone, aż do momentu wyłonienia kolejnego Laureata.

5. Zwycięski udział nagrodzony nagrodą I stopnia bierze udział w losowaniu nagród II stopnia.

 

LOSOWANIA, POWIADOMIENIE O WYNIKACH, ODBIÓR NAGRÓD

 

§ 8

1. Losowanie nagród I i II stopnia odbędzie się 08.07.2015 r. w siedzibie Organizatora w obecności Wewnętrznej Komisji Nadzoru, w skład której wchodzi osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów; losowania dokona członek Wewnętrznej Komisji Nadzoru przy pomocy stosownej aplikacji komputerowej spośród wszystkich zarejestrowanych udziałów.

2. Losowanie nagród I i II stopnia zostanie przeprowadzone w następujący sposób:

1) w pierwszej kolejności, spośród wszystkich udziałów w Loterii przyznanych zgodnie z § 5 Regulaminu, zostaną wylosowane udziały, których posiadacze staną się Laureatami nagród I stopnia, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 Regulaminu - łącznie zostanie rozlosowanych 6 nagród I stopnia, w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych;

2) następnie zostaną rozlosowane nagrody II stopnia – spośród wszystkich udziałów przyznanych zgodnie z § 5 Regulaminu, na podstawie Lokat SGB założonych w danym banku, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 Regulaminu - łącznie zostaną rozlosowane 525 nagród II stopnia w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych;

3) rodzaj i ilość losowanych nagród II stopnia przypadających na dany bank spółdzielczy oraz grupa Uczestników, wśród których rozlosowane będą nagrody w danym banku spółdzielczym określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Jeśli po weryfikacji Laureatów nagród I i II stopnia okaże się, że którykolwiek z nich nie spełnia warunków określonych w Regulaminie (m.in. zastrzeżenie wynikające z treści § 3 ust. 3 Regulaminu), utraci on prawo do nagrody, wówczas, w dniu 22.07.2015 r. odbędzie się ponowne losowanie nagród, które nie zostały rozdysponowane; nagrody te będą losowane w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych, według zasad określonych w ust. 1-2 niniejszego paragrafu.

 

§ 9

Określenie rodzaju i wartości nagród - łączna, maksymalna wartość puli nagród I i II stopnia, uwzględniająca kwoty podatku, wynosi 443.458,93 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 93/100) brutto:

1) nagrody I stopnia o łącznej wartości, uwzględniającej podatek, w wys. 73.761,93 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100) brutto:

a) samochód osobowy marki Opel Meriva Enjoy 1.4 XER 100 KM MT5, rocznik 2014, o wartości 61.900,00 zł brutto – 1 nagroda, z zastrzeżeniem że:

- w sytuacji, gdy Laureatem nagrody zostanie konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), nagroda składać się będzie z samochodu osobowego marki Opel Meriva Enjoy 1.4 XER 100 KM MT5, rocznik 2014, o wartości 61.900,00 zł brutto oraz dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 6.878,00 zł, która nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Loterii - łączna maksymalna wartość nagrody, uwzględniająca podatek, wynosić będzie 68.778,00 zł brutto,

- Organizator nie przewidział dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w sytuacji, kiedy Laureat nagrody w postaci samochodu osobowego marki Opel Meriva 1.4 XER 100 KM MT5, rocznik 2014 będzie zobowiązany do rozliczenia podatkowego wygranej nagrody na zasadach innych niż wskazane w art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.),

b) ekspres ciśnieniowy DeLonghi ECAM o wartości 2.078,00 zł brutto – 1 nagroda,

c) notebook ACER Aspire Switch 10 o wartości 1.799,00 zł brutto – 1 nagroda,

d) robot kuchenny BOSCH MUM 54920 o wartości 707,49zł brutto – 1 nagroda,

e) komplet narzędzi Dunlop o wartości 280,44 zł brutto – 1 nagroda,

f) zestaw noży stalowych w bloku o wartości 119,00 zł brutto – 1 nagroda;

2) nagrody II stopnia o łącznej wartości, uwzględniającej podatek, w wys. 369.697,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100) brutto:

a) samochód osobowy marki Opel CORSA Active 5dr 1.2 ecoFLEX 85KM MT5, rok produkcji 2014, o wartości 48.700,00 zł brutto – 1 nagroda, z zastrzeżeniem że:

- w sytuacji, gdy Laureatem nagrody zostanie konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), nagroda składać się będzie z samochodu osobowego marki Opel CORSA Active 5dr 1.2 ecoFLEX 85KM MT5, rok produkcji 2014, o wartości 48.700,00 zł brutto oraz dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 5.411,00 zł, która nie podlega wypłacie na rzecz Laureata, przeznaczonej na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Loterii - łączna maksymalna wartość dwóch nagród, uwzględniająca podatek, wynosić będzie 54.111,00 zł brutto,

- Organizator nie przewidział dodatkowej nagrody w postaci kwoty pieniężnej w sytuacji, kiedy Laureat nagrody w postaci samochodu osobowego marki Opel CORSA Active 5dr 1.2 ecoFLEX 85KM MT5, rok produkcji 2014 będzie zobowiązany do rozliczenia podatkowego wygranej nagrody na zasadach innych niż wskazane w art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361),

b) ekspres ciśnieniowy DeLonghi ECAM o wartości 2.078,00 zł brutto – 16 nagród o łącznej wartości 33.248,00 zł brutto,

c) notebook ACER Aspire Switch 10 o wartości 1.799,00 zł brutto – 73 nagrody o łącznej wartości 131.327,00 zł brutto,

d) robot kuchenny BOSCH MUM 54920 o wartości 707,49 zł brutto – 136 nagród o łącznej wartości 96.218,64 zł brutto,

e) komplet narzędzi Dunlop o wartości 280,44 zł brutto – 119 nagród o łącznej wartości 33.372,36 zł brutto,

f) zestaw noży stalowych w bloku o wartości 119,00 zł brutto – 180 nagród o łącznej wartości 21.420,00 zł brutto.

 

§ 10

1. Nagrody przewidziane w ramach Loterii wydane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

2. Laureaci nagród I i II stopnia będą zawiadamiani - o wygranej i sposobie oraz trybie jej odbioru - przez Organizatora pisemnie listem poleconym nadanym w placówce Poczty Polskiej najpóźniej do dnia 05.08.2015 r.; dodatkowo wyniki losowań nagród I i II stopnia będą podane do publicznej wiadomości w okresie od dnia 05.08.2015 r. do dnia 09.10.2015 r. na stronie www.sgb.pl poprzez wskazanie numeru Lokaty SGB oraz oddziału banku, w którym została założona.

3. Nagrody I i II stopnia będą wydawane od dnia 05.08.2015 r. do dnia 26.09.2015 r. w miejscu, w którym Laureat założył zwycięską Lokatę SGB (lista oddziałów Organizatora i banków spółdzielczych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) lub w banku objętym Loterią, którego dotyczy strona internetowa, na której Laureat założył Lokatę SGB.

4. Laureat przy odbiorze nagrody jest zobowiązany okazać dokument, który potwierdzi jego tożsamość.

5. Nieodebranie nagrody we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją Laureata z nagrody.

6. Nagrody nieodebrane i nagrody, co do których posiadacze utracili prawo, nie podlegają kolejnemu, trzeciemu losowaniu i pozostają własnością dotychczasowego właściciela.

7. Nagroda zostanie wydana osobiście posiadaczowi Lokaty SGB lub osobie zakładającej Lokatę SGB w imieniu osoby prawnej lub osobie reprezentującej posiadacza wymienionej w KRS lub osobie upoważnionej, posiadającej pełnomocnictwo z uwierzytelnionym podpisem mocodawcy; osoba odbierająca nagrodę potwierdza pisemnie odbiór nagrody.

 

PRAWIDŁOWOŚĆ URZĄDZANIA LOTERII

 

 

§ 11

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora - SGB-Bank S.A., przy ul. Szarych Szeregów 23a, w Poznaniu (60-462) (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00), w siedzibach banków spółdzielczych wskazanych w załączniku nr 1 (w godzinach otwarcia tych banków) oraz na stronie www.sgb.pl w trakcie trwania Loterii, tj. od dnia 20.10.2014 r. do dnia 10.11.2015 r.

 

§ 12

1. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana dalej komisją, powołana przez Organizatora.

2. Organizator wydaje regulamin działania komisji.

3. W składzie komisji znajduje się osoba legitymująca się stosownym świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów.

4. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Loterii; Uczestnik Loterii może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora - SGB-Bank S.A. przy ul. Szarych Szeregów 23a, w Poznaniu (60-462) (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00) od dnia 05.08.2015 r. do dnia 21.09.2015 r.

5. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestników Loterii odbywać się będzie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182,); administratorem tych danych w rozumieniu ustawy jest Organizator; Uczestnikom Loterii przysługuje prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

 

REKLAMACJE, PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

 

 

§ 13

Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie pisemnie, w jeden z poniższych sposobów:

1) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej od dnia 20.10.2014 r., najpóźniej do dnia 09.10.2015 r. - o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki z datą nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na adres Organizatora: SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań;

2) dostarczone osobiście od dnia 20.10.2014 r. (w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00) najpóźniej do dnia 09.10.2015 r. do siedziby Organizatora: SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, z zastrzeżeniem że o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data dostarczenia przesyłki do siedziby Organizatora.

 

§ 14

1. Reklamacje rozpatruje komisja, o której mowa w § 12 ust. 1 Regulaminu.

2. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora, wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu z dopiskiem na kopercie: „Reklamacja – Lokata SGB (Jesień 2014)”.

3. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. nr 118, poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika Loterii, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w loterii promocyjnej „Lokata SGB (Jesień 2014)”, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

4. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 10.11.2015 r. (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).

5. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie listem poleconym lub przesyłką kurierską.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

7. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

8. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 15

1. Nagrody rzeczowe I i II stopnia nie podlegają wymianie na równowartość w gotówce.

2. Nagradzanym uczestnikom Loterii nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

3. Nagrody rzeczowe posiadają gwarancję producenta.

 

§ 16

1. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.

2. Właściwym dla Organizatora organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.

3. Uczestnik może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

4. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8000 zł.