Z A W I A D O M I E N I E  

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Lubrańcu zawiadamia, 

że w dniach 20 i 21 maja 2021 roku odbędą się ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

członków Banku Spółdzielczego w Lubrańcu

 

 

  • Oddział w Lubrańcu ul. Ogrodowa 7 

dnia 20 maja 2021 roku o godz. 09:00

  • Oddział w Izbicy Kuj. ul. Narutowicza 3a

dnia 20 maja 2021 roku o godz. 14:00

  • Oddział w Boniewie ul. Szkolna 7

dnia 21 maja 2021 roku o godz. 10:00

  • Oddział w Chodczu ul. Apteczna 2

dnia 21 maja 2021 roku o godz. 15:00

 

Proponowany porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej

 

1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Rozpatrzenie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku za 2020 rok oraz wykonania uchwał i wniosków z ostatniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrania 

Grupy Członkowskiej oraz przedstawienie planu działania Banku na bieżący rok.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.

6. Wybory Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Lubrańcu na kadencję 2021-2025.

7. Dyskusja, wnioski i opinie dotyczące działalności Banku.

8. Zakończenie Zebrania Grupy Członkowskiej.

 

ZARZĄD 

Banku Spółdzielczego w Lubrańcu