Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

BFG 

Twoje środki chroni Bankowych Fundusz Gwarancyjny
 

Wysokość gwarancji BFG:

  • jeśli kwota depozytów nie przekracza równowartości w złotych 100 000 euro – gwarantowana jest w całości,
  • w przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Jakie depozyty nie podlegają ochronie?

  • Skarbu Państwa,
  • instytucji finansowych, takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
  • podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
  • kadry zarządzającej bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5% akcji banku)

Jakie są zasady obliczania kwoty gwarantowanej?

Wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.

W jakim terminie BFG wypłaca środki gwarantowane?

Wypłaty dokonywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia przez uprawnioną instytucję z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. 
Szczegółowe informacje  dostępne są  na www.bfg.pl.

 

Płynność i wypłacalność
w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu

 

 


 

SPÓŁDZIELCZY SYSTEM OCHRONY SGB

Bank Spółdzielczy w Lubrańcu jest uczestnikiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), instytucji ustawowo zapewniającej płynność i wypłacalność banków należących do systemu. Uczestnicy zgromadzili w ramach Systemu Ochrony SGB fundusze odpowiedniej wielkości, które umożliwiają udzielenie pomocy w sytuacjach tego wymagających.

Oprócz kontroli sprawowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, sytuacja Banku jest na bieżąco monitorowana przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, który ma możliwość podejmowania skutecznych działań ograniczających ryzyko.


Szczegóły dotyczące Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB znajdują się 

tutaj.