Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHOCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Ochrona danych

Dowiedz się więcej w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane.

 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Lubrańcu przedstawia poniżej zasady przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest  Bank Spółdzielczy w Lubrańcu ul. Ogrodowa 7, 87-890 Lubraniec, z którym można się skontaktować:

 • osobiście w siedzibie centrali bądź w placówkach banku
 • pisemnie na adres: Bank Spółdzielczy w Lubrańcu ul. Ogrodowa 7, 87-890 Lubraniec Bank
 • mailowo: centrala@bslubraniec.sgb.pl
 • telefonicznie: +48 54 286 20 30

Inspektor Ochrony Danych

Bank Spółdzielczy w Lubrańcu powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w następujący sposób:

Z Inspektorem Ochrony Danych  można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Cele przetwarzania

Bank Spółdzielczy w Lubrańcu przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

 1. wykonywania czynności bankowych, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z Bankiem oraz podjęciem przez Bank działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, a dodatkowo w odniesieniu do umów o produkty o charakterze kredytowym w celu oceny zdolności kredytowej i analizą ryzyka kredytowego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 2. statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby fizycznej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Banku wynikający z przepisów Prawa bankowego, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 3. stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod, o których mowa  w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
 4. w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1  lit. f Rozporządzenia,
 5. promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank w trakcie obowiązywania umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 6. promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
 7. ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 8. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej oraz w związku z realizacją umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
 9. statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

Odbiorcy danych

Dane są przeznaczone dla Banku oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

 1. podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Spółdzielczy System Ochrony)
 2. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów, w tym Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A., VISA, Mastercard, First Data Polska S.A.,
 3. biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy (np. Krajowy Rejestr Długów S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie),
 4. podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 5. podmiotom powiązanym działającym w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej,
 6. podmiotom wspierającym Bank w procesach biznesowych i w czynnościach bankowych.

Szczegółowe informacje, komu i na jakich warunkach dane są przekazywane, zawarte zostały w umowach i/lub załącznikach do umów z Klientami.

Czas przetwarzania danych osobowych

Czas przetwarzania danych zasadniczo jest zależny od rodzaju usługi i formy współpracy oraz wynika wprost z litery prawa w tym m.in. z:

 1. Prawa bankowego,
 2. Ustawy o rachunkowości, w tym Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków,
 3. Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji,
 4. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 5. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 6. Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,
 7. Kodeksu cywilnego.

Prawa klienta

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (w tym ich kopii), prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Banku Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (jeśli będzie to technicznie możliwe może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez Bank.

W związku z podejmowaniem decyzji kredytowych w sposób zautomatyzowany, przysługuje Pani/Panu prawo odwołania się od decyzji Banku w zakresie możliwości udzielania Pani/Panu kredytu, prawo do uzyskania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji w przedmiocie udzielenia Pani/Panu kredytu oraz do wyrażenia własnego stanowiska (dotyczy kredytów konsumenckich).

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia wniosku o uzyskanie pisemnych wyjaśnień dotyczących dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej.

Szczegółowe informacje zawarte są w umowach lub/i załącznikach do umów zawieranych z Klientami.