Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

ZOSTAŃ UDZIAŁOWCEMJak zostać członkiem Banku Spółdzielczego w Lubrańcu?

Członkiem Banku Spółdzielczego w Lubrańcu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna. Warunkiem koniecznym przyjęcia w poczet członków jest złożenie pisemnej deklaracji przez ubiegającego się o członkostwo. Decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje Zarząd Banku w drodze uchwały, w terminie 30 dni od złożenia deklaracji. Deklaracje członkowskie są dostępne w naszych placówkach.

Wysokośc wpisowego i udziału

Członek Banku jest zobowiązany wnieść wpisowe w wysokości 30,00 zł oraz zadeklarowany udział lub udziały. Wysokość jednego udziału wynosi 300,00 zł. Wniesienie wpisowego i zadeklarowanych udziałów powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Banku.

Prawa i obowiązki członka Banku Spółdzielczego w Lubrańcu

Członek Banku ma prawo:

 • do brania udziału w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grupy Członkowskiej do której należy,
 • do wybierania i do bycia wybieranym do organów Banku na zasadach określonych w Statucie,
 • do otrzymywania odpisu obowiązującego Statutu Banku,
 • do otrzymywania odpisu regulaminów wydanych na podstawie Statutu,
 • do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku,
 • do zaznajamiania się z uchwałami organów Banku,
 • do żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności,
 • do udziału w nadwyżce bilansowej,
 • do żądania udostępnienia mu do wglądu protokołu lustracji, wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji.

Członek Banku ma obowiązek:

 • wnieść wpisowe w wysokości 30,00 zł oraz zadeklarować co najmniej jeden udział,
 • przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów i uchwał organów Banku,
 • dbania o dobro i rozwój Banku oraz uczestniczenia w realizacji jego zadań statutowych, dbania o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku i zapobieganie marnotrawstwu i działaniu na jego szkodę,
 • zawiadamiać pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji w terminie 30 dni od dnia ich zmiany.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zostania członkiem Banku mogą Państwo uzyskać w naszych placówkach.